Tin Tức

Hệ Thống – Thăng Cấp Nhận Thưởng

Hệ Thống – Thăng Cấp Nhận Thưởng

Cấp 100: 5 Hòa Thị Bích
Cấp 110: 20 Hòa Thị Bích + Thú Cưỡi Xích Thố
Cấp 120: 50 Hòa Thị Bích + Thú Cưỡi Bôn Tiêu
Cấp 130: 100 Hòa Thị Bích + Thú Cưỡi Hỏa Kỳ Lân
Cấp 140: 1 Bạn Đồng Hành 6 Skill + Thú Cưỡi Phiêu Vũ
Cấp 150: 1 Mặt nạ Hàng Long Phục Hổ + Thú cưỡi Lăng Thiên.
Người chơi đặt cấp độ đến NPC – Sứ Giả Sự Kiện (Ba Lăng Huyện) để nhận thưởng.

11