Tin Tức

Các hoạt động đua top mừng máy chủ mới

 Đua Top bang hội tranh đoạt chiến:

Kết thúc: 00:00 02/05/2022

Chiếm được số lãnh thổ Phần Thưởng
Bang chiếm nhiều lãnh thổ nhất 1000 Vạn Đồng + 1000 Rương mảnh trang bị đồng hành
Bang chiếm nhiều lãnh thổ thứ 2 500  Vạn ĐỒng + 500 Rương mảnh trang bị đồng hành

– Đua Top tài phú:

Kết thúc: 03:00 28/03/2022

Xếp hạng Phần Thưởng
TOP 1 200 Vạn đồng + 100 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 2 150 Vạn đồng + 75 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 3 100 Vạn đồng + 50 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 4 – TOP 10 50 Vạn đồng + 25 Rương mảnh trang bị đồng hành.

Đua Top Vinh Dự Võ Lâm:

Kết thúc: 03:00 28/03/2022

Xếp Hạng Phần Thưởng
TOP 1 200 Vạn đồng + 100 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 2 150 Vạn đồng + 75 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 3 100 Vạn đồng + 50 Rương mảnh trang bị đồng hành.
TOP 4 – TOP 10 50 Vạn đồng + 25 Rương mảnh trang bị đồng hành.